Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie - Gorcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.psp6.boguszow-gorce.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą a dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: a. publikowane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; b. część plików nie jest dostępna cyfrowo. Informacje zamieszczane w formie załączników pochodzące od podmiotów zewnętrznych i przekazane w formie papierowej zamieszczane są w formie elektronicznych skanów. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Strona www.bip.psp6.boguszow-gorce.pl zapewnia dostęp cyfrowy między innymi poprzez obsługę strony dla osób niedowidzących i zastosowanie funkcji " wysoki kontrast". Strona jest zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej korzystać w różnych systemach operacyjnych i w różnych przeglądarkach. a. nieproporcjonalne obciążenie - dokumenty archiwalne opublikowane przed wejściem ustawy.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
b. treść nie wchodząca w zakres mających zastosowanie przepisów - dokumenty wytwarzane przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-03-28
Metoda przygotowania oświadczenia:
Na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Mechanizm informacji zwrotnej, stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszystkich nieprawidłowości w zakresie zgodności o raz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy: a. każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu strony. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą część strony internetowej ( podstronę, zakładkę) chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła proponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Boguszowie - Gorcach Katarzyna Mikołajczyk
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
psp6boguszow@op.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
748449254

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2011-10-14
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-03-29
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Brak dostepu do osobnych aplikacji mobilnych.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna: 1. Budynek, wejścia i ciągi komunikacyjne: a. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie - Gorcach mieści w trzykondygnacyjnym budynku przy ulicy Kopernika 7. Budynek jest wyraźnie oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w widocznym miejscu. Budynek jest obiektem zabytkowym, wejścia do szkoły oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Interesanci po uzgodnieniu mogą wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. b. Do budynku prowadzą wejścia znajdujące się od strony podwórka. c. Do szkoły należy dwukondygnacyjny budynek przy ulicy Reymonta 4, w którym znajduje się hala sportowa oraz pomieszczenia świetlicy środowiskowej. Hala sportowa oraz pomieszczenia szatni i toalet znajdują się na parterze budynku i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. d. W budynkach znajdują się wizualne informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń oraz drogach ewakuacyjnych. e. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności pracownik sekretariatu schodzi do petenta po telefonicznym uzgodnieniu i ustala formę i sposób obsługi. 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych. a. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Informacja o mozliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: a. W szkole nie ma możliwości korzystania z obsługi tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: